Instalace systémů DSpace v ČR

Na této stránce naleznete informace o nainstalovaných a v praxi provozovaných instalacích systému DSpace v České republice. Pro zájemce jsou zde také uvedeny kontaktní adresy, na kterých je možné získat více informací.

Pokud máte nainstalován systém DSpace a chcete, aby byl uveden na této stránce, kontaktujte nás na adrese .


Akademie múzických umění v Praze

Instalace systému DSpace na Akademii múzických umění v Praze slouží k ukládání a zpřístupňování absoloventských prací.

 

České vysoké učení technické v Praze

Instalace DSpace na ČVUT v Praze (Digitální knihovna ČVUT) je institucionálním repozitářem univerzity, který spravuje Ústřední knihovna ČVUT ve spolupráci s Výpočetním a informačním centrem ČVUT. Repozitář slouží k ukládání a zpřístupňování vysokoškolských závěrečných prací, publikační činnosti akademických pracovníků ČVUT a dalších dokumentů. Používaná verze: DSpace 5.3 s uživatelským rozhraním XMLUI a šablonou Mirage 2 a REST API. Repozitář je přizpůsoben pravidlům OpenAIRE.

 

Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Cílem Digitální knihovny FF MU je zveřejnit veškerou publikační činnost akademických pracovníků od založení Filozofické fakulty MU (r. 1919). V současné době obsahuje odborné časopisy, sborníkové řady a monografickou edici Spisy FF. Ke zpřístupnění se připravují další periodické tituly, sborníky z konferencí a další knižní edice. Používaná verze Dspace 1.6.2. v rozhraní XMLUI. Repozitář je sklízen službami ROAR a OpenDOAR.

 

DML-CZ (Czech digital mathematics library)

DML-CZ Czech Digital Mathematics Library, Česká digitální matematická knihovna) zpřístupňuje v digitální formě matematické texty (časopisy, sborníky, monografie, práce význanmných matematiků), které vyšly na území českých zemí a částečně na Slovensku. Finální knihovna je postavena na systému DSpace 1.4 a Manakin (XMLUI) 1.2. Knihovna je průběžně doplňována o nově vyšlé materiály. Repozitář je sklízen službami ROAR a OpenDOAR a umožňuje generování citací. Více se můžete dočíst na stránkách projektu.

 

Masarykova univerzita v Brně

Instalace systému DSpace na Masarykově univerzitě je zatím pouze v testovacím provozu. Systém DSpace podrobně sledujeme již od verze 1.2. Od verze 1.4 je DSpace nainstalován a veřejně přístupný i na MU. Výsledkem naší práce je několik zajímavých rozšíření DSpace (tisk metadat, generování různých PDF z metadat, rozsáhlejší customizace, hromadné importy různých typů dokumentů - články, stati, technické zprávy, videa, SymlinkDSpace apod.). Současná instalovaná verze je 6 (JSPUI) a repozitář je přizpůsoben OpenAire (OpenAIRE 3.0 OA funding).

 

Technická univerzita Liberec

Instalace systému DSpace ve verzi 3.2 v rozhraní Manakin zpřístupňuje knihy, časopisy, články, technické zprávy, cestovní zprávy a kvalifikační práce.

 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústní nad Labem

Od roku 2008 do roku 2010 byla multimediální knihovna Dspace určena pro publikování závěrečných kvalifikačních vysokoškolských prací. Její provoz byl koncem roku 2010 zastaven.

 

Univerzita Karlova, Ústav formální a aplikované lingvistiky

Instalace DSpace na ÚFAL MFF UK slouží k ukládání a sdílení lingvistických dat. V současnosti se používá upravená verze DSpace 5.7 v rozhraní XMLUI a repozitář je přizpůsoben OpenAIRE (OpenAIRE Data funded referenced datasets). Repozitář je sklízen službami ROAR, OpenDOAR a umožňuje tisk metadat a generování citací. Více informací naleznete na stránkách repozitáře.

Univerzita Karlova, Ústřední knihovna
URL: https://dspace.cuni.cz/
Kontakt: dspace@is.cuni.cz

Instalaci DSpace UK (verze 5.6, rozhraní XMLUI) spravuje Ústřední knihovna UK. Repozitář slouží k ukládání a zpřístupňování vysokoškolských závěrečných prací, které jsou importovány ze studijního informačního systému. Je sklízen službami ROAR a NUŠL. Více informací o repozitáři naleznete na stránkách knihovny.

Univerzita Pardubice

Digitální knihovna Univerzity Pardubice zajišťuje přístup k vybrané publikační činnosti akademických pracovníků, vybraným publikacím vydaných UPa na základě pravidel open access a k plným textům bakalářských, diplomových a disertačních prací zpracovaných v rámci akreditovaných studijních programů na Univerzitě Pardubice. Vkládání závěrečných prací a publikační činnosti je řešeno pravidelnými importy ze studijního systému a systému pro vykazování publikační činnosti. Repozitář je nyní ve verzi 5.2 v rozhraní XMLUI, je přizpůsoben pravidlům OpenAIRE (OpenAIRE 3.0 OA funding) a je sklízen službami ROAR, OpenDOAR a NUŠL). Jako doplňkové služby jsou nainstalovány Altmetric, SHERPA/RoMEO, citace ze SCOPUSa Web of Science. Více informací naleznete na stránkách knihovny. Institucionální politiku nalezente na stránkách univerzity.

 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně provozuje v současnosti dvě instalace systému DSpace.

Jedna instalace slouží v současné době k ukládání a zpřístupňování absolventských prací (pravidelně importovaných z IS/STAG), dále obsahuje elektronická skripta UTB a bibliografii Baťa.  V současné době je použita verze DSpace 5.6 a rozhraní XMLUI. Repozitář je sklízen službami ROAR, OpenDOAR, NUŠL a lze si v něm generovat citace. Více informací naleznete na stránkách univerzity.

Druhá instalace obsahuje bibliografii hodnocené publikační činnosti autorů z UTB, konkrétně článků v impaktovaných časopisech, konferenčních příspěvků, patentů a užitných vzorů. Postupně probíhá doplňování plných textů těchto publikací v režimu Open Access pro zpřístupnění a archivaci. Odkaz na institucionální politiku naleznete na stránkách univerzity.

 

VŠB-TU Ostrava

DSpace na VŠB-TU Ostrava plní funkci repozitáře, který spravuje Ústřední knihovna VŠB-TUO, a slouží ke zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací, článků ze Sborníků vědeckých prací VŠB-TUO, článků z časopisů vydávaných univerzitou a ke sledování publikační činnosti akademických pracovníků. Tyto záznamy jsou importovány z databáze OBD a ze studijního systému. Používaná verze: DSpace 5.5 s uživatelským rozhraním XMLUI. Repozitář je přizpůsoben pravidlům OpenAIRE (OpenAIRE 3.0 OA funding) a je sklízen službami ROAR, OpenDOAR a NUŠL. V repozitáři jsou nainstalovány Altmetric, SHERPA/RoMEO, generování PDF a citací.

 

Vysoké učení technické v Brně

Instalace systému DSpace na Vysokém učení technickém v Brně (Digitální knihovna VUT) slouží jako základ institucionálního repozitáře školy. V současnosti tvoří hlavní náplň elektronické verze závěrečných kvalifikačních prací. Zahrnuje však také jiné intelektuální výstupy, které se na univerzitě produkují (články, časopisy, sborníky). Portfolio se snažíme rozšiřovat. Současná verze systému je 5.3 v rozhraní XMLUI. Vyvinuli jsme vlastní rozhraní pro automatický import eVŠKP z informačního systému školy, dále instalována služba PlumX a generování citací. Repozitář je sklízen službami ROAR, OpenaDOAR, NUŠL a je přizpůsoben OpenAIRE (OpenAIRE 3.0 OA funding). Náš DSpace je shibbolethizován. Více informací o repozitáři se můžete dočíst na stránkách knihovny spolu s institucionální politikou.

 

OpenAIRE 3.0 (OA funding)

Digitální knihovna Západočeské univerzity v Plzni

Systém DSpace 5 v rozhraní XMLUI využívá Západočeská univerzita v Plzni k budování Digitální knihovny ZČU, ve které zpřístupňuje plnotextově vysokoškolské kvalifikační práce od roku 2012 (import ze studijního systému), plné texty časopisů a sborníků vydávaných na univerzitě a výběrově také publikační činnost autorů ze ZČU. Ukládání publikační činnosti je zatím založeno na dobrovolném poskytnutí e-printů různých druhů dokumentů samotnými autory. V současné době běží pilotní provoz povinného ukládání plných textů publikačních výsledků. Repozitář je sklízen službami ROAR, OpenDOAR, NUŠL a jako doplňkové služby má nainstalovány Altmetric, SHERPA/RoMEO. Více informací o repozitáři naleznete na stránkách knihovny.